SHINOZAWA Yoshikatsu
Professor

Corporate Governance, Corporate Finance